دانه‌درشتها زیر ذربین سازمان امور مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت:

دانه‌درشتها زیر ذربین سازمان امور مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی هم حکم می‌کند که اگر کسی ثروت‌مندتر بود، یعنی از امکانات کشور بیشتر استفاده کرده و بر مبنای اصل توانایی پرداخت، باید الیات بیشتری پرداخت کند. اما اگر یک نفر در جایگاه معیشتی پایین‌تر باشد، نباید مالیات دهد. این همه جای دنیا یک قاعده تعریف‌شده است؛ همان‌طور