مانی جمشیدی - کارشناس صنایع غذایی و کشاورزی

ساز ناکوک روغن نباتی در بازار مواد غذایی

نگاهی به آمار واردات روغن خام و دانه‌های روغنی و همچنین تولید و توزیع روغن نباتی نشان می‌دهد پس از افزایش تقاضای شدید در بازار روغن نباتی ناشی از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی و طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اکنون و در ۶ ماه دوم سال۹۹ پاسخ به این نیاز به وجود آمده، دولت و