مهلت سه روزه ثبت نام خودروهای وارداتی
مدیر سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی خبر داد:

مهلت سه روزه ثبت نام خودروهای وارداتی

مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از آغاز مرحله جدید برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی خبر داد.