کوتاهی در روایت خدمت رسانی دولت سیزدهم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور انتقاد کرد:

کوتاهی در روایت خدمت رسانی دولت سیزدهم

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: دولت سیزدهم به گواه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در حوزه های مختلف دستاوردهای متعدد و مستندی داشته که به دلیل برخی کوتاهی ها در روایت های خدمت بازتاب چندانی نداشته است.