راهکارهای تامین مالی برای توسعه سیصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور
با حضور سیداحسان خاندوزی و محمدعلی نیکبخت بررسی شد:

راهکارهای تامین مالی برای توسعه سیصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور

سیداحسان خاندوزی و محمدعلی نیکبخت وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی در نشستی راهکارهای تامین مالی برای توسعه سیصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در استان های خوزستان گیلان و مازندران را بررسی کردند.