اقتصاد باید پیش بینی پذیرتر باشد
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

اقتصاد باید پیش بینی پذیرتر باشد

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: برای تشویق مردم به سرمایه گذاری باید اقتصاد پیش بینی پذیرتر بوده و از یک ثبات نسبی برخوردار باشد تا با تکیه بر توانمندی های داخلی از سرمایه های عظیم نیروی انسانی و منابع خدادادی برای افزایش تولید بهره ببریم.