مدیرعامل سازمان حسابرسی منصوب شد
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

مدیرعامل سازمان حسابرسی منصوب شد

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد جلیلی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت عامل سازمان حسابرسی منصوب شد.