استقرار ایکس ری دوم در مرز ماهیرود
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی خبر داد:

استقرار ایکس ری دوم در مرز ماهیرود

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: تجار افغانستانی برای برقراری روابط تجاری با کشور از طریق مرز ماهیرود رغبت زیادی دارند. به لحاظ زیرساختی همه امکانات از جمله آب، برق، گاز و اینترنت برای ورود سرمایه‌گذاران در مرز ماهیرود به همت  دولت و بخش خصوصی فراهم است.