رشدی هفت‌درصدی عملکرد تخلیه و بارگیری در خلیج فارس
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس خبر داد:

رشدی هفت‌درصدی عملکرد تخلیه و بارگیری در خلیج فارس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس گفت: در سال جاری بیش از دو میلیون و 604 هزار تن بارگیری توسط کشتی داشتیم که در مقایسه با عملکرد یک میلیون و 765 هزارتنی مدت مشابه سال گذشته رشدی 47 درصدی را نشان می‌دهد.