واگذاری اراضی لامرد به سرمایه‌گذاران واقعی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت:

واگذاری اراضی لامرد به سرمایه‌گذاران واقعی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت:مبارزه با زمین‌خواری و واگذاری اراضی به قیمت کارشناسی به سرمایه‌گذاران واقعی رویکرد منطقه ویژه اقتصادی لامرد است.