افزایش ۱۹۸ درصدی صادرات زعفران ایرانی به افغانستان
مدیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:

افزایش ۱۹۸ درصدی صادرات زعفران ایرانی به افغانستان

مدیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: صادرات زعفران ایرانی به افغانستان حدود ۱۹۸ درصد افزایش داشته که این امر می‌تواند ارتباط مستقیمی با حقوق ورودی صفر درصدی زعفران از مبدا افغانستان به بازار مصرف هند داشته باشد که در راستای پیمان‌های مشترک هند و افغانستان صورت می‌گیرد.