بانک شهر عضو متولی ریال دیجیتال شد
مدیر امورسیستم های بانکی بانک شهر گفت:

بانک شهر عضو متولی ریال دیجیتال شد

مدیر امورسیستم های بانکی بانک شهر گفت: با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک به عنوان عضو متولی ریال دیجیتال معرفی شد.