گرشاسبی جانشین خود را معرفی کرد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: داستان امضا کردن آقای عرب هم یک مسئله قدیمی است. تجارت آسیا – مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره نداشتن حق امضا گفت: من حق امضا دارم و مشکلی از این بابت وجود ندارد. داستان امضا کردن آقای عرب معاون اداری، مالی و پشتیبانی هم یک مسئله قدیمی است. هر زمانی که من