بیش از 5/5 میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی وصول شد

بیش از 5/5 میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی وصول شد

مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی گفت:گفت: در بخش ریالی تمامی مطالبات از بانک‌های عامل و در بخش ارزی نیز بیش از 5/5 میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده است؛ ضمن آنکه در اسفندماه 1402 نیز موفق به وصول بیش 200 میلیون دلار از مطالبات ارزی صندوق شده‌ایم.