استایلسیت به چه کسی می گویند ؟

استایلیست چه کسی است و چه کاری انجام میدهد؟ متین خوشبخت – استایلیست کسی است که‌ لباس های افراد مختلف را بر اساس مکان، سبک اجتماعی، نوع رفتار شخصی، ظاهر، اندام و… هماهنگ میکند و پوشش متناسب با موقعیت را به افراد‌ پیشنهاد می‌دهد. نگران نباشید! استایلیست‌ها همیشه شما را به خرج نمی‌اندازند بلکه هنر