ساده سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب  و کار
رئیس مرکزملی بهبود فضای کسب و کارخبر داد:

 ساده سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب  و کار

سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با تشریح اقدامات انجام شده در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به مشکلات حل نشده این حوزه پیش از دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص نبودن تعداد مجوزهای