میز خدمت حدف مجوزهای کاغذی در اکسپو برپا شد
با هدف راهنمایی فعالان اقتصادی جهت دریافت مجوز کسب وکار؛

میز خدمت حدف مجوزهای کاغذی در اکسپو برپا شد

از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه ایران اکسپو، میزخدمتی با هدف راهنمایی فعالان اقتصادی جهت دریافت مجوز کسب وکار و حذف مجوزهای کاغذی برگزار می‌شود.