عدم مخالفت شورای عالی کار درباره اجرای مزد منطقه‌ای
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار 

عدم مخالفت شورای عالی کار درباره اجرای مزد منطقه‌ای

از آنجایی که به پایان سال نزدیک شدیم و تعیین میزان دستمزدها برای سال 1403 در دستورکار قرار گرفته است، مجدد شاهد معطوف شدن توجه‌ها به سمت مزد منطقه‌ای و اجرای قانونی هستیم که سال‌هاست روی زمین مانده است.در این رابطه رسیدن به سازوکاری برای اجرای دقیق قانون بسیار اهمیت دارد و باید پیش از