خبرخوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خبرداد:

خبرخوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خبرداد که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق ماده ۹۶ قانون کار افزایش خواهد یافت.