قیمت مسکن به کدام سمت و سو می‌رود؟
بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن

قیمت مسکن به کدام سمت و سو می‌رود؟

آخرین گزارش رسمی دولت درباره قیمت ملک حاکی از آن است که هر مترمربع آپارتمان مسکنی به طور میانگین در شهر تهران در آذرماه امسال در حدود ۸۰ میلیون تومان قیمت دارد که این رقم، افزایش حدود ۸۵.۷ درصدی را نسبت پارسال نشان می‌دهد.