حجت‌الله عبدالملکی نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد
به موجب تصویب نامه هیات وزیران

حجت‌الله عبدالملکی نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد

به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه 1402/12/13 حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد.