ارس به‌عنوان منطقه آزاد برتر شناخته شد
در اختتامیه همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

ارس به‌عنوان منطقه آزاد برتر شناخته شد

عصر پنج‌شنبه در اختتامیه همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد ارس در ارزیابی‌ عملکرد سال گذشته به‌عنوان منطقه آزاد برتر شناخته شد.