راه اندازی رویداد روایت پیشرفت در راستای آشناسازی اذهان جامعه با پیشرفت‌های کشور
وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور گفت:

راه اندازی رویداد روایت پیشرفت در راستای آشناسازی اذهان جامعه با پیشرفت‌های کشور

وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور گفت:انقلاب اسلامی همواره در مسیرهای پرفراز و نشیبی بوده است چراکه دست‌اندرکاران کشورهای مختلف دوست ندارند رفاه، بزرگی و عزت ملت ایران را ببینند.