آماده کمک به اقتصاد توانبخشی هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی دربازدید از شیرخوارگاه آمنه:

آماده کمک به اقتصاد توانبخشی هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید سه ساعته از شیرخوارگاه آمنه گفت: آماده کمک به اقتصاد توانبخشی هستیم و می‌توانیم در این زمینه کمیته مشترکی را تشکیل دهیم و بررسی کنیم که چگونه می‌شود اقتصاد این بخش را ارتقا داد و نوسازی کرد.