مدعیان اقتصادی دولت چه می‌کنند!
عضوکمیسیون انرژی مجلس در واکنش به گرانی‌های اخیر:

مدعیان اقتصادی دولت چه می‌کنند!

نماینده لنگرود درمجلس یازدهم گفت:ا امروز این باور ایجاد نشده که اساسی ترین پایه های تقویت اقتصاد کشور محصولات کشاورزی است و هیچ برنامه کلانی متناسب با چهار فصل موجود ،ارائه نشده وهمه موقتی است.