جایگاه و چشم‌انداز توسعه بندر چابهار در ایران
وینسنت جیمز هوپر، استادتمام رشته اقتصاد دانشکده مدیریت جهانی بررسی کرد:

جایگاه و چشم‌انداز توسعه بندر چابهار در ایران

توسعه بندر چابهار نه‌تنها تامین‌کننده منافع اقتصادی و بازرگانی ایران، هند، افغانستان و آسیای میانه است، بلکه همکاری منطقه‌ای و تضمین صلح در سطح آسیای جنوبی و مرکزی را تضمین خواهد کرد.