اکسپو، فرصتی برای رفع موانع موجود در راه صادرات
استاندار ساری گفت:

اکسپو، فرصتی برای رفع موانع موجود در راه صادرات

استاندار ساری دوشنبه در بازدید از نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴- تهران با اشاره به اینکه ظرفیت های مناسبی در حوزه کشاورزی گردشگری و صنایع دستی وجود دارد، تصریح کرد: یکی از ویژگی های ایران اکسپو نگاه فرابخشی و فراکشوری به موضوعات است که موجب می شود در زمینه های صادراتی یکپارچگی مناسبی ایجاد شود.