صدور گواهی مبدأ عربی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی
با هدف تسهیل شرایط و بهبود تعاملات تجاری مابین ایران و عراق

صدور گواهی مبدأ عربی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اعلام کرد: در پاسخ به درخواست تجار و مقامات عراقی، صدور شهادت منشأ (گواهی مبدأ عربی) در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند آغاز شده است.