اجبار مردم به خرید از برند خاص در طرح کالابرگ جرم است
سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران:

اجبار مردم به خرید از برند خاص در طرح کالابرگ جرم است

سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران گفت:در طـرح فجرانـه کالابـرگ مـردم آزاد هسـتند از هر نام تجـاری خرید کننـد و اگـر فروشـگاهی مردم را مجبـور کرد از نام و نشـان خاصی خریداری کنند، تخلف اسـت.