جای خالی نیروی انسانی باکیفیت در شرکتهای دولتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی انتقاد کرد:

جای خالی نیروی انسانی باکیفیت در شرکتهای دولتی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه عموم شرکتهای دولتی با مشکل نیروی انسانی مواجه هستند، گفت: شرکتهای دولتی هم از لحاظ نیروی انسانی در حال خالی شدن از نیروهای باکیفیت هستند و هم از لحاظ مالی در ضعیف شدن هستند.

برگزاری مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ شفاهی دفتر امور شرکتهای دولتی»
با حضور محمدجواد شریف زاده معاون امور بانکی صورت گرفت:

برگزاری مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ شفاهی دفتر امور شرکتهای دولتی»

مراسم رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، با حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران سابق و فعلی این دفتر برگزار شد.