نیما کیمیایی بعنوان نخبه انتخاب شد
توسط انجمن مدیران مراکز دانش بنبان و نخبگان کشور:

نیما کیمیایی بعنوان نخبه انتخاب شد

انجمن مدیران مراکز دانش بنیان ونخبگان کشور با شناسایی سازمانهای مستعد دانش بنیان و افراد نخبه همچنین جوانگرایی علمی وحرفه ای سعی در هم افزایی وارایه خدمات حداکثری داشته و همچنین استفاده از تجارب اساتید و بزرگان علمی واقتصادی و پیشکسوتان مرتبط را در دستور کار خویش قرار داده است.