نگاهی به ترجمه‌ کتاب «پدیدارشناسی و عرفان: عمودیتِ تجربه‌ی دینی»
عمودیت، دادگیِ مغفول تاریخ فلسفه‌ی غرب

نگاهی به ترجمه‌ کتاب «پدیدارشناسی و عرفان: عمودیتِ تجربه‌ی دینی»

منیره طلیعه بخش – نوشتار زیر شرحی است کوتاه در باب کتاب «پدیدارشناسی و عرفان: عمودیتِ تجربه‌ی دینی» اثر آنتونی جی. استاینباک که ترجمۀ آن توسط منیره طلیعه‌بخش به اتمام رسیده و به زودی منتشر خواهد شد. وی در حال حاضر دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی دانشگاه تربیت مدرس تهران است. ترجمه‌ی این اثر