نیم میلیون تومان کرایه برای رسیدن به مقصد!

تجارت آسیا – باید پذیرفت که مردن هم بخشی از حیات انسان است. یک روز به دنیا می‌آییم و پرستار یا مامایی با آب پاک ما را می‌شوید و بار دیگر رخت از این دنیا برمی‌بندیم و این‌بار غسال‌ها هستند که ما را برای آخرین بار می‌شویند و غسل می‌دهند. مردن در شرایط اقتصادی حاضر