رونق کریدور شمال-جنوب به دنبال قرارداد همکاری روسای ایران و روسیه
در هفدهمین کمیسیون مشترک ایران و فدراسیون روسیه صورت گرفت:

رونق کریدور شمال-جنوب به دنبال قرارداد همکاری روسای ایران و روسیه

هفدهمین کمیسیون مشترک ایران و فدراسیون روسیه،  به ریاست جواد اوجی وزیر نفت ایران(رییس کمیسیون) الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه(رییس کمیسیون) برگزار شد.