چگونه بازاریابی کوانتومی را درک نکنیم !

چگونه بازاریابی کوانتومی را درک نکنیم !

دکتر دیاکو نوروزی نیلز بور (۱۹۶۲-۱۸۸۵)، از بنیانگذاران فیزیک کوانتوم، در مورد چیزی که بنیان گذارده است، جمله ای دارد به این مضمون که: “اگر کسی بگوید فیزیک کوانتوم را فهمیده، پس چیزی نفهمیده است.” اما در اینجا ما نمی خواهیم چیزی را برایتان توضیح دهیم که بنا باشد نفهمید، هر چند که خیلی از