تور ترکیبی مناطق آزاد برای گردشگران خارجی
مدیر کل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ایران پیشنهاد داد:

تور ترکیبی مناطق آزاد برای گردشگران خارجی

مدیر کل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ایران گفت: اتاق بازرگانی می تواند کمیته ای به اسم کمیته گردشگری مناطق آزاد را شکل دهد تا بستر حضور و تردد نخبگان و سرمایه گذاران حوزه گردشگری ایجاد شده و بتوانند بسته های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذارانی که می خواهند