واریز یارانه یک میلیونی به کودکان دارای اختلال رشد
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خبر داد:

واریز یارانه یک میلیونی به کودکان دارای اختلال رشد

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: در صورتی که کودکی جزو ۵ دهک اول باشد ماهانه یک میلیون تومان و برای دهک درآمدی ۶ و ۷ ماهانه ۶۰۰ هزارتومان اعتبار در نظر گرفته شده است.