نگاه تخصصی بانک شهر به مدیریت شهری
مدیرعامل بانک شهر در دیدار با شهردار تبریز گفت:

نگاه تخصصی بانک شهر به مدیریت شهری

مدیرعامل بانک شهر، با بیان اینکه امروز این بانک با تنوع خدمات در حوزه های مختلف بانکی، به عنوان تکیه گاهی مهم در کمک به پیشبرد برنامه های شهرداری ها مطرح است، گفت: نگاه بانک شهر به مدیریت شهری، همواره تخصصی و حمایتی بوده است.